Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό μας video για τα Group Managed Service Accounts στον Windows Server 2016

Configuring Group Managed Service Accounts on Windows Server 2016