Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό μας video:

Azure Active Directory Multifactor Authentication